Континеталните геомагнитни аномалии обхващат огромни области с размер на континенти. Такава аномалия например обхваща Азия и Европа и центърът й е около 43o с. ш. и 105o и. д. (някъде в Монголия). Регионалните геомагнитни аномалии представляват отклонения от нормалното магнитно поле, заемащи площ с размери десетки или стотици километри, а локалните аномалии - отклонения, заемащи площи с размери до няколко километра. Подразделянето на аномалиите на регионални и локални е условно; между тях не съществува ясно разграничение.


Във всяка точка от земната повърхност и околоземното пространство векторът на геомагнитното поле (ГМП), като функция на времето, се дели условно на две части: “постоянна”, дължаща се на източници, намиращи се във вътрешността на Земята, и “променлива”, имаща извънземен произход. Характерна особеност на вектора на ГМП са непрекъснатите изменения (вариации) на големината и посоката му не само във времето, но и в пространството. Вариациите във времето се регистрират непрекъснато в около 150 постоянно действащи Геомагнитни обсерватории, една от които е геомагнитна обсерватория – Панагюрище.


Забележителен е спектърът на времевите вариации: в него се съдържат периоди от няколко секунди до периоди от десетки и стотици години. Вариациите с периоди по-малки от една година представляват променливата част на ГМП и се предизвикват от електрически токове, течащи в йоносферата. От тях най-характерни са денонощните вариации, чийто главен причинител е Слънцето. Тези вариации имат плавен характер и с период, равен на слънчевото денонощие. Амплитудата на денонощните вариации (разликата между максималната и минималната стойност) варира от 20 до 40 nT.


На фона на тези денонощни вариации, понякога без определена закономерност, възникват т.нар. геомагнитни смущения. Те представляват големи и резки изменения на стойностите на елементите на ГМП, имат неправилен, непериодичен характер и са изключително разнообразни, както по форма, така и по интензивност. Когато смущенията надвишат няколкократно денонощните вариации, те се определят като геомагнитни бури. В зависимост от интензивността, в широкия смисъл на това явление, бурите биват слаби, умерени и силни.назад                                                                                                         следва

Планетариум - Смолян, 2012