Нашата задача1. Позиционирахме Слънчевата система в координатна система, в чиито център с координати (0; 0) се намира Слънцето. За да реализираме нашия симулатор, приехме, че планетите от Слънчеата система се движат равномерно по кръгови орбити.


2. Чрез симулатора на НАСА отчетохме датите, на които положителната част на мислената ос X пресича орбитите на 8-те планети (Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Тази дата служи за базисна за съответната планета (датите за всички планети са различни) и изчисляваме преместването на планетата спрямо нея.


3. Използвайки данните за времето, за което планетите извършват пълна обиколка около Слънцето, програмата изчислява преместването в градуси за 1 ден.


4. Пресмята времето T в дни – разлика между датата 21.12.2012 и приетата за базисна дата.


5. Изчислява ъгъла на преместването за това време, като премахва извършените пълни обиколки.


6. Точката, в която се намира планетата на 21.12.2012, има координати
(X1; Y1). Програмата пресмята стоиностите им, изразени съответно чрез функциите cos и sin, и средното разстояние на планетата до Слънцето.


7. Симулаторът изготвя изображение на разположението на планетите на 21.12.2012.


Представяме ви и полученото изображение. За съпоставка може да видите и изображението от симулатора на НАСА: http://space.jpl.nasa.gov/. Отклоненията са сравнително малки, но изображението служи за схематично представяне на разположението на 8-те планети спрямо Слънцето. Ясно се вижда, че на 21.12.2012 не предстои каквото и да е изравняване на планетите от Слънчевата система.

                        

назад


Планетариум - Смолян, 2012